Çağrı Merkezimiz | 00905495080454
Hayallerinize Sürün

Kvkk Politikası

YKS YAZILIM TEKNOLOJİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Hangar Otomotiv Tur. San ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem verilmektedir.
 

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ile Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:
· Sıfır veya ikinci el araç satışlarının gerçekleştirilmesi,
· Saatlik, günlük veya aylık araç veya lastik kiralama hizmetimizden faydalanmanızın sağlanması ve bu kapsamda rezervasyonların alınması veya iptal taleplerinin yerine getirilmesi,
· Şirketimizin ürün ve hizmetlerine ilişkin üyeliklerin oluşturulması, takibi veya iptali,  
· Araç yedek parça ve aksesuar satışlarının icrası,
· Araç koruma hizmetlerinin sunumu,
· Satış sonrası destek hizmetlerinin yerine getirilmesi,
· Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
· Müşterilerin finansal risk değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi,
· Talep ve şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi,
· Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
· Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi,
· Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,  
· Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
· Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
· Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
· Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,
· Onay vermiş olmanız halinde Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek size önerilmesi ve bu kapsamda iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi,
· Onay vermiş olmanız halinde sağlık verileriniz işlenerek kazaya karışılması durumunda satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması.
 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz; Amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, iş/çözüm ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ile ilgili detaylı bilgilere Politikadan ulaşabilirsiniz.
 
Açık rızanızı vermeniz halinde kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, finansal verileriniz ve kullanım alışkanlıkları verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek size önerilmesi ve bu kapsamda iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla ortakları ile Kanun’un 9. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde paylaşılabilecektir. Yine açık rızanız kapsamında sağlık verileriniz, kazaya karışılması durumunda satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması amaçları ile iş/çözüm ortakları ve tedarikçiler ile paylaşılabilecektir.
 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, ürün veya hizmetlerimizin satışı veya sunulması kapsamında Şirketimiz ile temas etmeniz halinde elektronik ortamda internet sitemiz, mobil uygulamalarımız, sosyal medya hesaplarımız, e-posta; fiziki ortamda kargo/posta, faks, yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler kanalları vasıtasıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ve aşağıda sunulan hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmaktadır.
 
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;
· Sıfır veya ikinci el araç satışlarının gerçekleştirilmesi,
· Saatlik, günlük veya aylık araç veya lastik kiralama hizmetimizden faydalanmanızın sağlanması ve bu kapsamda rezervasyonların alınması veya iptal taleplerinin yerine getirilmesi,
· Şirketimizin ürün ve hizmetlerine ilişkin üyeliklerin oluşturulması, takibi veya iptali,  
· Araç yedek parça ve aksesuar satışlarının icrası,
· Araç koruma hizmetlerinin sunumu,
· Satış sonrası destek hizmetlerinin yerine getirilmesi,
 
Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
· Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,  
 
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
· Talep ve şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi,
 
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
· Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
· Müşterilerin finansal risk değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi,
· Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
· Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi,
· Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
· Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
· Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
· Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,
 
Açık rızanızı vermeniz halinde;
· Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmesi ve bu kapsamda iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi,
· Kimlik, iletişim, finansal ve kullanım alışkanlıkları verilerinizin, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek size önerilmesi ve bu kapsamda iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla ortak ve tedarikçiler ile paylaşılması,
· Sağlık verilerinizin kazaya karışılması durumunda satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması ve aynı amaçlarla iş/çözüm ortakları ile tedarikçiler ile paylaşılması.

 1. Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.